Når vi adlyder vor himmelske Faders befalinger, og når vi følger Jesus, hjælper det min familie med at være lykkelig

Til større børn
(Friend Marts 2004, forslag nr. 3)

Præsident Harold B. Lee (1899-1973) har engang sagt:
"Lykken er ikke afhængig af, hvad der sker omkring dig, men af hvad der sker inden i dig."

Den måles ved den ånd, som du møder livets genvordigheder med.

"Vi må ofte vælge imellem det at more os og det at føre et godt liv" (Se James E. Faust, "Hvem tror du, at du er?" Liahona, Juni 2001, s. 2-7)

Følger vi Jesu lærdomme, vil det være med til at bringe os lykke.

Nøgleord og skriftsteder:

(1) Omvende, døbt, navn – "I må _____ jer og blive _____ i mit _____ " (3 Nephi 11:38).
(2) Du, Herren, Gud – "_____ skal elske _____ din _____ af hele dit hjerte" (Matt 22:37).
(3) jeg, elsket, I – "Som _____ har _____ jer, skal også _____ elske hinanden" (Joh 13.34).
(4) sandheden, kende, frie – "I skal lære _____ at _____, og sandheden skal gøre jer _____" (Joh 8:32).
(5) lys, folk – "Lad derfor jeres _____ skinne således for dette _____" (3 Nephi 12:16).
(6) hold, bud – "Elsker I mig, så _____ mine _____" (Joh 14:15).
(7) skat, hjerte – "Thi hvor din _____ er, der vil også dit _____ være" (3 Nephi 13:21).