Tema år 2005: Jeg vil følge Guds plan for mig

 

Tema Sang Skriftsted Ugentlig emne:
Januar:
Vor himmelske Fader fremlagde en plan for, hvordan vi kan blive ligesom ham.

»Jeg vil følge Guds plan« (BS, s. 86-87)

Thi se, dette er min gerning og herlighed - at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket (Moses 1:39)

 

 

Uge 1:
Vor himmelske Fader fremlagde sin plan for os i det store råd i himlen. Vi var der alle og valgte at følge hans plan
Uge 2:
Vor himmelske Fader sørgede som en del af sin plan for en Frelser, 
så vi kunne bo hos ham igen
3. trosartikel;
Primary 6
, lektion 2; 
Primary 7
, lektion 2; 
Uge
3:
Jorden blev skabt som en del af vor himmelske Faders plan 
Primary 6, lektion 3
Uge 4
:
Adam og Eva boede i Edens have og kunne tale til med vor himmelske Fader fra tid til anden. Efter faldet blev de de første forældre og opfylde deres rolle i vor himmelske Faders plan 

Februar:
Jeg er Guds barn. 

 

»Barnets bøn« (BS, s. 6-7) Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn (Rom 8:16).

 

 

Uge 1:
Jeg kom til jorden for at få et legeme og blive prøvet 
»Proklamationen«, 3. afsnit; 
Primary 2
, lektion 3
Uge 2:

Vor himmelske Fader har givet mig handlefrihed, og jeg må stå til 
regnskab for mine valg 
2. trosartikel
Primary 2
, lektion 5
Uge 3:

Jeg kan bede til min himmelske Fader og få svar på mine bønner
Primary 2, lektion 18
Uge 4:
Min himmelske Fader elsker mig, og jeg viser min kærlighed til ham 
ved at holde budene og vise ærbødighed for hans skaberværker
Primary 2, lektion 21
Primary 3, lektion 36
Marts:
Jesus Kristus kom til jorden og er vor Frelser 

»Jeg på Kristus tror« (Salmer og sange, nr. 69)

 

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv ( Joh 3:16).

 
Uge 1:
Jesus Kristus organiserede sin kirke, da han levede på jorden
6. trosartikel
Primary 2, lektion 42
Uge 2:
Jesus Kristus underviste i evangeliet og var et forbillede ved den måde, han levede på 
Primary 2, lektion
Uge 3:
Jesus Kristus har sonet for mine synder. Jeg kan omvende mig og bo hos ham og min himmelske Fader igen
Primary 7,
lektion 30
Uge 4:
Jesus Kristus døde og opstod. Takket være hans opstandelse skal også jeg opstå sammen med alle vor himmelske Faders andre børn, som har levet på jorden
Påskelektion fra Primary 1-4 eller Primary 6
April:
Jeg vil følge min himmelske Faders plan for mig og gøre min del for at have en evig familie. 

 

»Lær mig at leve i lyset« (BS, s. 70)

Hellige ordinancer og pagter, der er tilgængelige i hellige templer, gør det muligt for enkeltpersoner at vende tilbage til Guds nærhed og for familier at være forenet for evigt (»Proklamationen«, 3. afsnit).

 

Uge 1:
Vor himmelske Fader planlagde, at jeg kunne komme ned i en familie 
»Proklamationen«, 1. afsnit
Primary 1,
lektion 23
Primary 2, lektion 6
Uge 2:
Jeg kan lære at efterleve evangeliet i mit hjem 
Primary 1,
lektion 27
Primary 3, lektion 28
Uge 3:
»Jeg vil ære mine forældre og gøre min del for at styrke min familie« 
»Mine evangeliske standarder«, 7. afsnit.
Primary 2, lektion 30
Uge 4:
Takket være templets velsignelser kan jeg være sammen med min familie i al evighed 
Primary 1, lektion 26
Primary 3, lektion 35
Maj:
Jesus Kristus har genoprettet sin kirke i de sidste dage
»Med præstedømmets kraft« (BS, s. 60)

Og gennem min tjener Joseph har jeg udsendt mit evangeliums fylde (L&P 35:17)

 

 
Uge 1:
Præstedømmemyndighed og mange sande lærdomme gik tabt ved det store frafald. Det første syn beredte Joseph Smith til evangeliets gengivelse 
Uge 2:
Joseph Smith oversatte Mormons Bog. Den rummer mange gengivne sandheder 
8. trosartikel; 
Primary 5, lektion 6, 7
Uge 3:

Himmelske budbringere gengav præstedømmemyndighed
Joseph Smith – Historie 1:68-73
5. trosartikel
Primary 5,
lektion 8
Uge 4:
I Jesu Kristi genoprettede kirke er vi velsignet med levende profeter
Primary 3, lektion 8
Primary 5,
lektion 15
Juni:
Jeg vil i tro følge vor himmelske Faders plan for mig. 

 

 

»Tro« (BS, s. 50-51) eller »Jeg følger ham i tro« (Lille Liahona, februar 2003, s. L16).

 

»Vi tror, at evangeliets første grundsætninger og forordninger er: 1) Tro på Herren Jesus Kristus, 2) Omvendelse, 3) Dåb ved nedsænkning i vandet til syndernes forladelse, 4) Håndspålæggelse for Helligåndens gave (4. trosartikel).

 

Uge 1:
Tro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første grundsætning. Han er min Frelser. Han lever, og han elsker mig.
Uge 2:
Jeg lærer om Jesus Kristus ved at læse i skrifterne. Min tro bliver større, når jeg lærer om ham 
Primary 2,
lektion 9 
Uge 3:
Min tro bliver større, når jeg holder befalingerne
Primary 3, lektion 16
Primary 6, lektion 21
Uge 4:

Min himmelske Fader velsigner mig, når jeg er trofast 
Primary 5, lektion 42
Juli:
Jeg følger min himmelske Faders plan ved at omvende mig og blive døbt. 

 

 

 

 

»Når jeg skal døbes« (BS, s. 53) Og han befaler, at alle mennesker må omvende sig og blive døbt i hans navn og have fuldkommen tro på den Israels Hellige, ellers kan de ikke blive frelst i hans rige (2 Nephi 9:23). Uge 1:
»Jeg vil vælge det rette. Jeg ved, at jeg kan omvende mig, når jeg gør noget forkert.« Ved at omvende mig kan jeg få tilgivelse og blive glad igen
»Mine evangeliske standarder«, 3. afsnit; 
Uge 2:
Jesus Kristus blev døbt, da han levede på jorden. Når jeg bliver døbt, følger jeg Jesu eksempel 
Primary 2,
lektion 12
Primary 7, lektion 6
Uge 3:
Når jeg bliver døbt, slutter jeg pagt med min himmelske Fader om at erindre Jesus Kristus og holde hans bud 
Primary 4,
lektion 12
Uge 4:
Hvis jeg nyder nadveren værdigt, erindrer og fornyer jeg mine dåbspagter 
Primary 2, lektion 38).
August:
Helligånden er en gave fra vor himmelske Fader. 

 

 

 

»Helligånden« (BS, s. 56) Og gennem den Helligånds kraft kan I kende sandheden i alle ting (Moroni 10:5). Uge 1:
Helligånden er det tredje medlem af Guddommen og vidner om Jesus Kristus 
1. trosartikel 
Primary 3, lektion 20
Uge 2:
Jeg modtager Helligåndens gave ved håndspålæggelse. Min himmelske Fader lover, at Helligånden kan være min stadige ledsager, hvis jeg holder budene
4. trosartikel
Primary 2, lektion 13
Primary 3, lektion 12
Uge 3:
»Jeg vil huske min dåbspagt og lytte til Helligånden.« Helligånden kan vejlede, advare, beskytte og trøste mig
»Mine evangeliske standarder«, 2. afsnit; 
Primary 1,
lektion 7
Primary 3, lektion 26
Uge 4:
Jeg kan føle Helligånden. Jeg bliver velsignet, når jeg erkender og følger hans tilskyndelser
September:
Jeg følger min himmelske Faders plan, når jeg vælger det rette. 

 

 

ingen sang Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske, velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I virkeligheden kan vi sige, at vi følger Paulus’ formaning: Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der har godt lov eller er prisværdigt  (13. trosartikel). Uge 1:
Ved at bede og læse i skrifterne lærer jeg, hvad min himmelske Fader ønsker, at jeg skal gøre 
Primary 1,
lektion 41
Uge 2:
Jeg vælger det rette, når jeg med glæde betaler tiende. Det er en af måderne, hvorpå jeg viser taknemlighed for vor himmelske Faders velsignelser
Primary 2,
lektion 33
Primary 5, lektion 45
Uge 3:
»Jeg vil være ærlig over for vor himmelske Fader, andre og mig selv« »Mine evangeliske standarder«, 4. afsnit. 
Primary 2, lektion 34
Uge 4:
»Jeg vil omtale vor himmelske Faders og Jesu navn med ærbødighed. Jeg vil ikke sværge eller bande« (»Mine evangeliske standarder«, 5. afsnit.
Primary 3,
lektion 43).
Oktober:
Jeg følger min himmelske Faders plan ved at vælge det
rette.

ingen sang »Vælg i dag ... Jeg og mit hus vil tjene Herren« ( Jos 24:15).

 

Uge 1:
»Jeg vil gøre det på sabbatten, som vil hjælpe mig med at føle mig tættere til vor himmelske Fader og Jesus Kristus« (»Mine evangeliske standarder«, 6. afsnit. 
Primary 2, lektion 37
Primary 7,
lektion 14
Uge 2:
»Jeg vil bevare mit sind og mit legeme helligt og rent, og jeg vil ikke deltage i noget, som skader mig. Jeg vil klæde mig sømmeligt for at vise respekt over for vor himmelske Fader og mig selv« (»Mine evangeliske standarder«, 8. og 9. afsnit.
Primary 3, lektion 14 og 38
Uge 3:
»Jeg vil kun læse og se det, som er behageligt for vor himmelske Fader. Jeg vil kun lytte til musik, som vor himmelske Fader synes om« (»Mine evangeliske standarder «, 10. og 11. afsnit.
Primary 1, lektion 28
Uge 4:
»Jeg vil søge gode venner og behandle andre venligt« (»Mine evangeliske standarder«, 12. afsnit.
Primary 1, lektion 33 og 34
Primary 2, lektion 32
November:
Jeg kan fortælle andre om evangeliet, så de også kan følge vor himmelske Faders plan.

ingen sang  Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene (Matt 5:16). Uge 1:
Jeg forkynder evangeliet ved mit eksempel, når jeg prøver at følge Jesus
Primary 2, lektion 29;
Uge 2:
Jeg forkynder evangeliet ved at tjene andre
Primary 7,
lektion 34
Uge 3:
Jeg forkynder evangeliet ved at bære vidnesbyrd om vor himmelske Fader, Jesus Kristus, Joseph Smith og Mormons Bog, genoprettelsen og den levende profet (»Tre vidners vidnesbyrd« og »Otte vidners vidnesbyrd« i Mormons Bog;
Primary 7, lektion 43
Uge 4:

Jeg vil gerne være missionær nu 
Primary 7, lektion 44).
December:
Vor himmelske Faders plan bringer os mange velsignelser.

 

ingen sang

Og dersom du holder dem og holder ud indtil enden, skal du have evigt liv, hvad der er den største af alle Guds gaver (L&P 14:7).

 

Uge 1:
»Jeg er taknemlig for vor himmelske Faders plan. Den lærer mig, hvordan jeg kan være lykkelig
Primary 3,
lektion 2
Uge 2:
Jeg er taknemlig for profeten Joseph Smith. I år fejrer vi hans liv og 200-årsdagen for hans fødsel
Primary 5,
lektion 1, 5, 36 og 37
Uge 3:
Jeg er taknemlig for Frelserens fødsel. Han lever i dag, og han kommer tilbage
Primary 2, lektion 43
Primary 7,
lektion 46
Uge 4:
Jeg er taknemlig for det evige livs gave
Primary 6,
lektion 1