Jeg kender profeten og apostlene i dag
Friend Marts 2006, forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard
 

Hjælp børnene med at lære navnene og ansigterne på Det Første Præsidentskab og de 12 Apostle. Medbring billeder af dem.
Forbered en til to sætninger som du fastgør bagpå billederne.
F. eks:

 1. Præsident Gordon B. Hinckley
  tjene en mission I England og har indviet flere templer end nogen anden kirkeleder.
 2. Præsident Thomas S. Monson
  arbejdede med forlagsvirksomhed før han blev kaldet til De 12 Apostle kvorum i en alder af 36 år.
 3. Præsident James E. Faust
  tjente en mission i Brasilien. Han har arbejdet som advokat.

~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~

 1. Præsident Boyd K. Packer
  tjente som præsident for New England Missionen. Han har udskåret og malet livagtige fugle.
 2. Ældste L. Tom Perry
  tjente en mission i de Nordlige Stater. Han arbejdede for virksomheder i Idaho, Californien, New York, og Massachusetts.
 3. Ældste Russell M. Nelson
  var en international anerkendt hjertekirurg
 4. Ældste Dallin H. Oaks
  var advokat, jura professor, præsident for Brigham Young Universitetet, og dommer ved Utahs højesteret.
 5. Ældste M. Russell Ballard
  var forretningsmand og tjente som præsident for Canada Toronto Missionen.
 6. Ældste Joseph B. Wirthlin
  var Eagle Scout. Han spillede amerikansk fodbold medens han var på college.
 7. Ældste Richard G. Scott
  var atomfysiker. Han præsiderede over Argentina Nord Mission.
 8. Ældste Robert D. Hales
  var jagerpilot. Han tjente som præsident over England London Missionen.
 9. Ældste Jeffrey R. Holland
  tjente som præsident for Brigham Young Universitetet og som område præsident i Chile.
 10. Ældste Henry B. Eyring
  var college professor og præsident for Ricks College (nu BYU-Idaho) i Rexburg, Idaho.
 11. Ældste Dieter F. Uchtdorf
  blev født i Tjekkoslovakiet og opvokset i Tyskland hvor hans familie tilsluttede sig kirken. Han var pilot.
 12. Ældste David A. Bednar
  var college professor og for Brigham Young Universitetet

Lad nogle børn holde billeder, sige navne på lederens navn, og fortælle noget om ham. Lav en gætteleg med billeder 
Play a guessing game with the pictures (Undervisning den største kaldelse s. 169)

Bær vidnesbyrd om at disse mænd er kaldet af Gud som specielle Kristi vidner, at de har myndigheds nøglerne til at lede Guds kirke.

Læs L&P 84:36 Opmuntr børnene til at lytte til lederne ved generalkonferencen.

Syng det sidste vers af "Følg Guds profeter"