Quiz 02

Hvilken af kirkens 15 profeter har kaldet flest brødre som apostle? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 apostle blev kaldet medens Joseph Smiths var præsident (Joseph Smith to Amasa Lyman),

13 apostle blev kaldet medens Brigham Youngs præsiderede (fra Ezra T. Benson fra Albert Carrington),

12 apostle blev kaldet medens Heber J. Grants præsiderede (fra Melvin J. Ballard fra Mark E. Petersen),

11 apostle blev kaldet medens Joseph F. Smiths præsiderede (fra Hyrum Mack Smith fra Richard R. Lyman),

11 apostle blev kaldet medens David O. McKay's præsiderede (fra Marion G. Romney fra Alvin R. Dyer).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 af kirkens præsidenter har kun kaldet 1 apostel og det er: Præsident Harold B. Lee og Howard W. Hunter.(henholdsvis Bruce R. McConkie og Jeffrey R. Holland) Præsident Hinckley har indtil nu som præsident også kun kaldet en apostle (2001) (Ældste Eyring)